10. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek Zbraslav 2018

Ve dnech 03. – 04. května 2018 se konalo 10. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek. Místem konání bylo tentokrát policejní zařízení Barbora v Praze na Zbraslavi. Jednání se zúčastnil výkonný výbor Unie bezpečnostních složek, její koordinátoři a předsedové základních organizací, kteří zastupují své členy a jako nejvyšší orgán mohou rozhodovat o dalším dění v Unii bezpečnostních složek. Na místě bylo přítomno 28 členů s právem hlasu rozhodujícího.

Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek zahájil krátkým úvodním slovem předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler, který následně představil přítomné hosty a předal jim slovo.

Jako první vystoupil JUDr. Ing. Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra, který krátce pohovořil o prioritách organizaci a rozvoji v bezpečnostních sborech.

Na prvního náměstka ministra vnitra navázal svým vystoupením policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, PhD. Ten zmínil nedávnou historii a potvrdil, že v některých ohledech není policie v dobré kondici, kdy zmínil např. balistiku, která byla právě Unií bezpečnostních složek zásadně řešena. Dále zmínil koncepci prvosledových hlídek a vyrovnání tarifů v roce 2017. V roce 2017 byly i finanční prostředky na příspěvek na stravné. Tyto finanční prostředky však musely být použity na dorovnání tarifů, protože ministerstvo financí poskytlo pouze část financí. Rozpočet Policie České republiky, podle slov policejního prezidenta, není krácen, ale průběžně se zvyšují výdaje. Stejně tak dochází ke zdražování obecně. Předpis upravující zvláštní příplatek, který má být účinný od 01.01.2019, bude odborovým organizacím předložen k připomínkování ve 2. pololetí roku 2018. Policejní prezident bude usilovat o navýšení rozpočtu pro Policii České republiky.

Na závěr svého vystoupení odpovídal policejní prezident na dotazy:

1. V médiích se objevila informace, že je na Vás vyvíjen tlak a že post policejního prezidenta opustíte?
Uvedená informace není pravdivá. Moje mise končí v dubnu 2019 a pokud se nestane nic mimořádného, zůstanu na postu policejního prezidenta do této doby.

2. Jak je možné, že se stále objevují jednočlenné hlídky? Bude se tato problematika řešit?
Nepřipouštím variantu jednočlenné hlídky zejména v noci. Malé útvary  – měly by garantovat dvoučlenné hlídky (navýšení, kumulování v rámci kraje). Výpomoc pořádkovou jednotkou, speciální jednotkou. Je to proti všem pravidlům a zákonu. V případě výskytu se tímto bude vedení PČR zabývat.

3. Jaký je zájem o nástup k Policii České republiky u uchazečů bez maturitní zkoušky?
Pozice vrátných – starší příslušníci z kategorie C nebo zdraví jedinci – bez příslušného vzdělání. Vzor z ciziny – fyzicky zdatný, bez odpovědnosti za administrativní činnost. V současné době vím o 3 jedincích – bez maturitní zkoušky. Problém uchazečů – fyzické prověrky, zdravotní prověrky.

4. Rizikový (zvláštní) příplatek by se měl odvíjet od kriminality a ne od toho, že se jedná o Středočeský kraj nebo Prahu hl. m. Tento problém zohlednit při jednáních.
Rizikový příspěvek by se neměl odvíjet od problémů s personální situací.

5. Cizinecká policie – Špatné základní podmínky pro běžný výkon služby.
Chybí policisté v nejnižší struktuře, 67 % obsazenost. Nikdo se nezabývá příčinou, proč lidé nechtějí nastoupit k CP. Návrh předsedovi Zdeňku Drexlerovi, aby si na tyto problémové místa jeli společně podívat. Motivaci nejnižších článků není pozitivní. Vím o tomto problému. Není to jen o platu ale, o pracovních podmínkách.

6. Řešení psychosomatické zátěže policistů. Špatné plánování přestávky policistů na jídlo a odpočinek ze strany vedoucích pracovníků.
Tyto problémy ať přednese oficiální cestou předseda Zdeněk Drexler (přesah krajů). Policejní prezidium je následně připraveno tuto situaci řešit.

Odborové organizace slouží k tomu, aby se věci posunovaly dál. Poděkoval za spolupráci s Unií bezpečnostních složek. Ostatní dotazy, které byly položeny na sociální síti Facebook, zpracuje předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler písemně a zašle na kancelář policejního prezidenta ke zpracování.

Následně vystoupil plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. LL.M., náměstek GŘ HZS ČR, který hovořil o služební pohotovost a jednotném postupu při určování služební pohotovosti a služby jako celku. Na dotaz týkající se zábrany škod odpověděl, že částka pro dobrovolné hasiče – přerozdělována komisí, řeší se tento problém – dotací (státní dotace) 330 miliónů, 80-90 mil. na techniku.

Hostem zastupujícím partnera Unie bezpečnostních složek, kterým je Veterán Policie České republiky, z. s., byl prezident uvedeného spolku pan JUDr. Jaroslav Zeman, který hovořil o tom, že v současné době je pohlíženo na veterány Policie ČR „skrz prsty“. Jak skončí příslušník službu, byť celoživotní, ztrácí nárok na veškeré benefity související se službou. Zatímco Armáda ČR přistupuje ke svým veteránům zcela odlišným způsobem. Zmínil jednání s ministrem vnitra, problematiku lázeňských domů, rušení praktických lékařů a další problémy. Na závěr uvedl, že Veterán Policie České republiky letos oslaví 10. výročí od založení. JUDr. Zemana doplnil jeho kolega JUDr. Miloslav Oliva, který přednesl problematiku veteránů v legislativní rovině. Vhodný by byl zákon o veteránech, popř. úprava zákona o služebním poměru. Zemřelí policisté nebo policisté v důchodu nemohou být nijak povyšováni, poskytování lékařských služeb pro veterány. Nesouhlasí s návrhem MV, kdy padnul návrh, který hovoří o tom, že by veteránem mohl být policista po 25. letech služby. Tento nesouhlas podpoří i Unie bezpečnostních složek. Na závěr se oba subjekty (Veterán PČR i Unie BS) shodly na spokojenosti se spoluprací a budou společně usilovat i o další zlepšování podmínek pro policisty a to jak ty v činné službě, tak i pro veterány.

Následně vystoupil plk. Mgr. Petr Matějíček, náměstek KŘ hl. m. Prahy pro vnější službu, který hovořil o platových náležitostech, o nedostatcích v oděvních výdejnách, zmínil se o povinnosti vedení PČR umožnit bezproblémový chod oddělení, spokojenost sloužících policistů. 610 lidí podstav na KŘ Praha hl. m.

Poslanec a předseda Podvýboru pro Policii České republiky, obecní a městské policie a soukromé bezpečnostní služby JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., pohovořil o výpočtu výsluh, koncepci balistické ochrany a problémech v oděvních výdejnách. Představil vizi Projektu aktivní zálohy bezpečnostních sborů – mimořádná situace – možnost povolat zálohy do výkonu služby (úvaha) na refundaci mzdy. Problematiku stravného řeší Zdeněk Ondráček v součinnosti a za podpory Zdeňka Drexlera (viz. interpelace na FB profilu Unie BS).

Hosté z Městské policie Jaroměř, kterou reprezentoval vedoucí strážník Bc. Ondřej Mundl, spolu se svými kolegy Mgr. Miroslavem Kucejem a Petrem Šustkem představili „jejich“ městskou policii a také pohovořili o problémech městských a obecních policií, které se týkají např. sociální oblasti, vzdělávacího systému a nejednotnosti.

Obchodní ředitelka westernového areálu Šikland, Bc. Jaroslava Machová představila Šikland jako takový a následně nabídla členům Unie bezpečnostních složek benefit v podobě zlevněného vstupného do areálu a na ubytování.

Posledním hostem byl Mgr. Václav Strouhal, který shrnul právní pomoc poskytovanou Unii bezpečnostních složek. Mgr. Strouhal má velmi dobrou úspěšnost v zastupování klientů Unie bezpečnostních složek. Na závěr bylo dohodnuto mezi předsedou Unie bezpečnostních složek Zdeňkem Drexlerem a advokátem Václavem Strouhalem, že bude zpracováno stanovisko k proplácení nevyčerpaných přestávek.

Následovaly interní záležitosti Unie bezpečnostních složek. V uplynulých měsících vznikly tři nové základní organizace (viz. seznam základních organizací na webu). Došlo ke změnám ve stanovách Unie bezpečnostních složek:

  1. Změna názvu – pouze Unie BS bez z.s.
  2. Sjednocení – slovem „zaměstnance“ nahradit slovo „strážníka“ u Městských policií
  3. Vypuštění termínu „podspolek“ v souladu s novou legislativou

Poté byla vyřešena problematika související s IČO, kdy legislativa platná od 01.01.2018 ruší „podspolky“ a každá základní organizace mající IČO se stala samostatnou odborovou organizací, což je nežádoucí stav.

V diskuzi následně padly tři návrhy na zvýšení členského příspěvku, kdy zdůvodněním je navyšování cen, nákladů i výdajů a je zapotřebí na to reagovat.

Návrhy:

  1. Zvýšení členského příspěvku na 700,- Kč/ročně s účinkem od 01.01.2019 (600,- Kč centrála Unie BS, 100,- Kč ZO Unie BS)
  2. Zvýšení členského příspěvku na 1.000,-Kč/ročně s účinností od 01.01.2019 (900,- Kč centrála Unie BS, 100,- Kč ZO Unie BS)
  3. Zavedení měsíčního členského příspěvku ve výši 100,- Kč s účinností od 01.01.2019 (celkem 1.200,- Kč pro centrálu Unie BS)

Hlasováním byl schválen návrh č. 1 – 700,- Kč ročně poměrem 23-pro, 3-proti, 2-zdrželi se. S předmětným zvýšením stále platí, že žádná funkce v Unii bezpečnostních složek není placená. Veškeré finanční prostředky budou použity na chod Unie bezpečnostních složek.

Projednán byl člen Unie bezpečnostních složek Pavel Štěpán, který měl pozastavené členství. Shromáždění předsedů rozhodlo hlasováním v poměru 19-pro, 0-proti, 9-zdrželo se o ukončení členství Pavla Štěpána v Unii bezpečnostních složek. Usnesení bude jmenovanému doručeno v písemné formě.

Na závěr byla diskuze, kde byly zodpovězené různé dotazy. Usnesení i zápis z 10. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek bude rozeslány všem členům výkonného výboru, koordinátorům a předsedům základních organizací Unie bezpečnostních složek a usnesení bude „vyvěšeno“ i na webu Unie BS v sekci „Ke stažení“

11. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek se uskuteční ve dnech  30. – 31. října 2018 na Akademii Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings