Podporujeme strážníky a policisty

               V uplynulých týdnech se opakovaně objevují videa policistů nebo strážníků, kteří provádějí zákrok. V několika případech se jedná o zákrok za přítomnosti nezletilých dětí. Jsou strážníci a policisté takoví hulváti, tyrani a libují v obdobných zákrocích? My pevně věříme, že ne!

               V první řadě je třeba připomenout, že veškerá nařízení spočívající v omezení obvyklého života jako je nošení roušek, respirátorů nebo omezení volnosti pohybu je dílem Vlády České republiky, nikoli policistů a strážníků. Chce-li veřejnost změnu uvedených opatření, musí najít cestu, jak přesvědčit Vládu České republiky o změně. Policisté ani strážníci tuto moc nemají.

               Jsou-li nařízení Vlády České republiky v platnosti, nepřísluší strážníkům ani policistům je hodnotit, ačkoli myslet si o nich můžeme cokoli. Povinností nás je dohlížet nad dodržováním platných zákonů, nařízení a vyhlášek. Výkon služby formou represe nastoupí, když občan něco „ukradne“, stejně jako když ruší noční klid nebo nemá nasazenou roušku, respirátor, popř. neprokáže svou totožnost.

               Občané by měli zvážit, zejména pokud mají s sebou dítě, ale i kdykoli jindy, zda je vhodné odmítnout vyhovět výzvě policisty nebo strážníka. Zákon o Policii České republiky v § 114 hovoří jasně: „Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je policista oprávněn tento odpor překonat.“ Obdobně zákon o Obecní policii v § 7 odst. 5 „Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.“ V případě neuposlechnutí se občan dopouští protiprávního jednání spočívající v neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Jak policisty, tak strážníky navíc podporuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 2 As 415/2018, kde právní věta říká, že „podrobit se výkonu pravomoci úřední osoby je povinen každý bez ohledu na vlastní soukromý názor, tj. aniž by nejdříve hodnotil zákonnost postupu úředních osob“

               Z výše uvedeného vyplývá, že právní názor občanů na nezákonnost zákroku na místě není relevantní. Jsou-li vyzváni policistou nebo strážníkem, aby např. si nasadili ochranu nosu a úst, prokázali svou totožnost nebo strpěli nějaký úkon, mají povinnost této výzvy uposlechnout. V okamžiku, kdy neuposlechnou, nelze se divit následnému zákroku policistů nebo strážníků.

               Otázkou zůstává, zda občanům skutečně stojí za to vzpírat se, dokazovat, že oni mají pravdu a navíc dávat negativní příklad dětem v tom ohledu, že jim ukazují, že oni policisty nebo strážníky poslouchat nebudou. Je důležitější ohleduplnost, dodržování zákonů a nařízení nebo vlastní ego?

               Žádný policista ani strážník si určitě nelibuje v tom, když může provést zákrok, ale mnozí egoističtí občané je do takového zákroku dotlačí, následně si ještě veřejně stěžují a hlavní roli pak sehrávají média se svými vyšinutými titulky a dramatickými popisy situací. Desítky úspěšných zákroků nechávají bez povšimnutí, ale každý drobný přešlap řádně „rozmáznou“. Média jsou sedmá velmoc, která dokáží ovlivňovat názor lidí. Mnohdy bohužel velmi negativně. Kritické myšlení je zde na kriticky nízké hranici.

               Unie bezpečnostních složek plně podporuje zákonné zákroky policistů a strážníků a těm, kteří plní své služební povinnosti svědomitě vyjadřuje plnou podporu.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

2 komentáře: „Podporujeme strážníky a policisty

 • 12. 3. 2021 (1:56)
  Permalink

  Dobrý den,

  Předem bych chtěl říct, že si vážím práce bezpečnostních složek a nedovedl bych si představit život v naší republice bez vymáhání zákonu. Nechci žít v anarchii.

  Vy to vidíte z jedné strany, já dám pohled z té druhé strany. Nic není černobílé.

  V druhém odstavci přenášíte vinu na samotné politiky, na rozhodnutí Vlády. Sami říkáte, že nic nezmůžete, ale lidé si musí najít nějaký způsob. Lidé nejspíš našli způsob, když vy jste tedy bezmocní, staví se zatím slušně na odpor nerespektování nelogických nařízení a to z Krizového zákona 240/2000 § 31 (4), rouška pod širým nebem opravdu v nepřítomnosti lidí spíš ohrožuje na zdraví než ho chrání. Někoho nařízení připravili o živobytí a ohrožuje ho to na životě, na existenci. Nařízení Vlády byly prokazatelně v rozporu s Ústavou, takže i po téhle stránce mohou lidé pochybovat nad dalším a dalším rozhodnutí našich papolitiků.

  Nařízení Vlády jsou chaotická a plná Vládou přiznaných chyb. Nařízení víc omezují svobody všech (včetně Vás) než skutečně ochraňují nejzranitelnější, neřeší zdravotnickou krizi a je podezření, že politici jsou v byznys střetu zájmu v této krizi. Vláda nás dovedla za rok řízení na absolutně nejhorší stav ve světě. Lidé už prostě nevěří, není pomalu už čemu. Listina základních práv a svobod – Hlava Druhá – Oddíl druhý – Čl. 23 „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Občan dnes nemůže jet ani demonstrovat a vyjádřit tím nesouhlasný názor s chaotický Vládnutím.

  Policisté se tvrdým vymáháním nesmyslných nařízení staví proti vlastním lidem, kteří jsou známí, kamarádi, přátelé, rodina a hlavně daňový poplatníci sponzorující tento celý státní aparát. Politici a celá státní správa jsou zaměstnanci lidu. Jak jsem psal na začátku, nechci žít v anarchii a policie by měla hlavně pomáhat a chránit občany, nikoliv politiky a jejich jakákoliv rozhodnutí. Jak se říkávalo: „Když ti řeknou skoč z okna, taky skočíš?“ Až zodpovědní politici půjdou z funkce, policista z funkce neodejde a špatná nálepka se mu jen tak nesmaže. Sami jste občané, kteří mají právo se postavit nesmyslným nařízení jestliže je něco už přes čáru. Používat hlavu a nerozdělovat společnost. Nepamatuji si dobu, kdy by policie takto tvrdě jednala s veřejností. Ta doba jednou snad skončí, tak mysleme na to abychom bez větších jizev vše vrátili do původního stavu.

  Na závěr bych chtěl říct, že respirátory, které tak tvrdě trestáte, ve většině případů nesplňují předepsanou normu FFP2. I náš stát objednává nefunkční respirátory jak pro policii, pro zdravotnictví, tak pro zbytek státních zaměstnanců. Tato stránka na FB https://www.facebook.com/groups/194728222407708 odborně testuje respirátory na českém trhu a výsledky zaskočí nejednoho občana nebo státního zaměstnance. Otázkou je, jestli nefunkční respirátor není opravdu jen ochrana před pokutou, protože před virem neochrání. Jestli to není něčí byznys než starost o bezpečí země. Neměl by stát maximálně zajistit dostatečnou ochranu pro své obyvatele a pro své zaměstnance v době historicky největší zdravotnické krize? Nemělo by se zakleknout na hlavu a zatknout spíš nějakého politika?

  Buďme rádi, že český občan je sice rebelující s nenasazenou rouškou ale za to maximálně trpělivý oproti jiným státům. Nikdo tu nepřevrací a nezapaluje auta, nerozbíjí výlohy a neubližuje na zdraví ostatních. Važme si tohoto přístupu na obou stranách a používejme maximálně rozum.

 • 12. 3. 2021 (18:51)
  Permalink

  Dobrý den,
  v úplném začátku chci zdůraznit, že text, co píšu není jakákoliv provokace, arogance, nebo úmysl někoho zesměšnit a dehonestovat. Není ale už více možné nečinně přihlížet a nechat se obírat o svoje svobody (byť s těmi nejvznešenějšími úmysly, jako je ochrana zdraví) a přihlížet porušování zákona, nebo dokonce Ústavy. Protože je nutné si uvědomit, že i komunistická policie, dělala „jen svou práci“. Nechci Vás k ozbrojenému sboru minulého režimu přirovnávat, jen chci poukázat na to, kam až to může zajít, když se lidi bojí ozvat a nechají si líbit nezákonnost a diktát moci, který je navíc zabalen v krásných slovech o záchraně životů a zdraví a pod povrchem se skrývá jen diletantství, jásot nad zakázkami bez výběrového řízení, atd…
  Nezlobte se, ale v několika bodech s Vámi nemohu souhlasit. V první řadě je nutné říci, že neznalost zákona neomlouvá. A to ani příslušníky PČR. Nošení roušek je nařízeno v Mimořádném opatření min. zdrav. „Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek…“ Bohužel nikde se nepíše, že člověk musí mít ten prostředek nasazen na obličeji. Já vím, je to asi slovíčkaření, ale bohužel žádný zákon tedy tuto povinnost (mít zakrytý obličej) neukládá. Jde samozřejmě o úmysl neuvést to přesně, protože už podle dřívějšího nálezu NSS není možné – „institut opatření obecné povahy nemůže sloužit k tomu, aby v rozporu s právem nahrazoval podzákonnou normotvorbu…“
  Dále apeluji na to, že podle zákona o policii (obdobně o obecní policii) má příslušník podle par. 53, odst. 5 při použití donucovacího prostředku „dbát na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.“ Nezlobte se pane Drexlere, ale opravdu má absence respirátoru na obličeji při procházce na liduprázdné ulici takový charakter společenské nebezpečnosti, že je nutno dotyčného pacifikovat donucovacími prostředky (pominu-li, že toto nařízení s největší pravděpodobností není ani platné. Uvedu ještě další důvody.)? Dále na několika videích bylo zjevné, že policisté nasazují zajištěnému člověku respirátor. Podle některých názorů by se to dalo považovat za neoprávněný zásah do integrity zajištěného.
  Slib příslušníka PČR obsahuje mimo jiné: „…“…budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy…“
  „…nikdy nezneužiji svého služebního postavení…“
  „Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru.“
  Začnu od konce, těmito zásahy, bohužel, příslušníci pověst bez. sboru ohrožují. Zároveň by mohla být naplněna skutková podstata zneužití služebního postavení, protože – jak jsem psal výše – v žádném nařízení nestojí, že člověk musí nosit zakrytá ústa a nos. A jak jistě víte z Ústavy ČR článek 2 odst. 4 a Listiny článek 2 odst. 3 Každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit co zákon neukládá. V žádném zákoně tedy (zatím) není o zakrytí úst a nosu žádná zmínka.
  Takže jak vidíte, dá se na stejnou věc pohlížet dvěma pohledy.
  V neposlední řadě je třeba zmínit, že krizový zákon č. 240/2000 Sb. a jeho zákazy a nařízení lze podle par. 31odst. 4 odmítnou, pokud dotyčnou osobu, nebo jiné osoby ohrožují na zdraví, nebo životě. A to – nezlobte se na mě – klidně může být u velké části lidí rovněž pravda. Já se třeba cítím ohrožen na zdraví a životě, pokud bych měl nosit respirátor na obličeji na ulici. Nechci vdechovat svůj CO2 a další bakterie, atd. Je to prostě značně nehygienické. Např. Jiní lidé se mohou cítit ohroženi na životě, protože jejich živnosti krachují, což jejich život bezpochyby ohrožuje. Mnoha lidem je odpírána zdravotní péče, to snad není přímé ohrožení života? Asi Vám, pane Drexlere, nemusím zdůrazňovat, jakou roli např. u onkologických pacientů hraje včasná diagnóza…
  Souhlasím s Vámi v tom, že to příslušnící nemají lehké a věřím, že 99% z nich nedělá dobře lidi buzerovat a že někteří spoluobčané se chovají arogantně. Ale vy se jim divíte? Opravdu se prosím zkuste vžít do spoluobčanů, kterým se hroutí vše, co vybudovali, nebo končí v práci. Příslušníkům sboru peníze (můžeme polemizovat, jestli adekvátní výše…) stále na účet chodí. Já nemusím chodit daleko a znám případy, kdy lidé už od minulého března neberou žádné peníze, žijí jen z úspor a nemají ani nárok na žádnou dotaci. Prosím zkuste se vžít i do občanů, co uniformu nenosí. Prosím, nestavte se proti nám. Vždyť závazkem PČR vůči společnosti je mimojiné vhodně uplatňovat princip volného uvážení. Příslušník tedy nemusí okamžitě legitimovat a pokutovat, nebo předávat do správního řízení kohokoliv koho potká na ulici bez roušky.
  Co se médií týče, v tomto pohledu se naprosto jednoznačně shodneme, stejně tak na to, že příslušníci či strážníci by měli mít plnou podporu pokud provádějí zákonné zákroky, atd. Musím jen, bohužel, polemizovat o zákonnosti některých medializovaných zákroků. Stejně jako v každé skupině obyvatel jsou většina slušní a spořádaní občané, tak i grázlové, tak i bohužel u bezpečnostního sboru nebude jiné.
  Nezbývá než doufat, aby tato situace neskonale dělící naši společnost co nejdříve skončila a mohli jsme začít zase normálně žít.
  Přeji Vám pevné nervy a zároveň prosím všechny strany o používání zdravého rozumu a co nejvíce lidskosti.
  S pozdravem,
  Ondřej Cigánek

Komentáře nejsou povoleny.

Soubory cookie používáme k poskytování funkcí sociálních médií (facebook, twitter a youtube) a analýze naší návštěvnosti.
Cookies settings
Souhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady soukromí a bezpečnosti

Proč používáme cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám zobrazovat naše sociální sítě (Facebook, Twitter a Youtube). V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Save settings
Cookies settings